پوکر اوماها

قوانین پوکر اوماها

قوانین پوکر اوماها   هولدمِ اوماها، که عموماً با عنوان اوماها شناخته می‌شود، در حال حاضر بعد از تگزاس هولدم، بیشترین حجم بازی پوکر در دنیا را به خود اختصاص…